+ Ngày 04  - 12 - 2023 

       + Ngày 02  - 12 - 2023 

       + Ngày 01  - 12 - 2023 

       + Ngày 30  - 11 - 2023 

       + Ngày 28  - 11 - 2023 

       + Ngày 24  - 11 - 2023 

       + Ngày 23  - 11 - 2023 

       + Ngày 22  - 11 - 2023 

       + Ngày 21  - 11 - 2023 

       + Ngày 18  - 11 - 2023 

  

                               

 trung tâm dịch vụ việc làm hải dương, trung tâm dv việc làm tỉnh hải dương, trung tâm giới thiệu việc làm hải dương